Asgari ücret
-01/07/2014-31/12/2014 tarihlerinde;

Taban ücret:1134,00 (Brüt)

891,00(Net-AGİ dahil)

-01/01/2014-30/06/2014 tarihlerinde;

Taban ücret:1071,00(Brüt)

846,00(Net-AGİ dahil)

 

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
QR CODE

Hakkimizda

2013 yılı gelir vergisi dilimleri ve oranları:

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2013) (ÜCRETLİLER)

10.700 TL’ye kadar

  %15  

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası

 %20  

94.000 TL'nin .26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası

 %27  

94.000 TL’den fazlasının  94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası

 %35  

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi)

 

16 Yaşından
Büyükler İçin

16 Yaşından
Küçükler İçin

Brüt Ücret

978,60 TL

839,10 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

137,00 TL

117,47 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

9,79 TL

8,39 TL

Gelir Vergisi Matrahı

831,81 TL

713,24 TL

Gelir Vergisi

124,77 TL

106,99 TL

Damga Vergisi

7,43 TL

6,37 TL

Kesintiler Toplamı

278,99 TL

239,22 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

73,40 TL

73,40 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

773,01 TL

673,28 TL

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi)

 

16 Yaşından
Büyükler İçin

16 Yaşından
Küçükler İçin

Brüt Ücret

1021,50 TL

877,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

143,01 TL

122,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

10,22 TL

8,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı

868,28 TL

745,88 TL

Gelir Vergisi

130,24 TL

111,88 TL

Damga Vergisi

7,75 TL

6,66 TL

Kesintiler Toplamı

291,22 TL

250,17 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

73,40 TL

73,40 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

803,68 TL

700,73 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2013 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2013 yılı için aylık brüt 978,60 TL olarak dikkate alınmıştır)

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK TUTAR

BEKAR

73,40 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

73,40 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU

84,40 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU

95,41 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU

102,75 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU

110,09 TL

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

88,07 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

99,08 TL

EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

110,09 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

117,43 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

124,77 TL

PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI

Taban (01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri arası)

978,60  

Tavan (01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5

6.360,90  

Taban (01.07.2013-31.12.2013 Tarihleri arası)

1.021,50  

Tavan (01.07.2013-31.12.2013 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5

6.639,90  

 

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI  

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2013 Tarihinden itibaren)

800,00

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2013)

800,00   

 

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (Gelir Vergisi Yönünden)  

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2013)

12,00

 

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA 

2013 Yılı İstisna Tutarı

3.200,00  

2012 Yılı İstisna Tutarı

3.000,00  

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

 

1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

 

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

    kira bedeli üzerinden)                                                                  

 

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

 

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                               

 

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

    kağıda taalluk edenler dahil)                                                    

 

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)

     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş 

     ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler     

 

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

 

1. Tahkimnameler                                                                       

 

(39,65 TL)

2. Sulhnameler                                                                            

 

(39,65 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

   aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                     

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                         

 

(222,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

    olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

    hakem kararları:

 

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

 

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                               

 

(39,65 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)

     İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve         

     kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                         

 

(Binde 5,69)

 

 

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(13,95 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(8,25 TL)

    ac) İyda senedi

(1,55 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,65 TL)

b) Konşimentolar

(8,25 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

 

2. Ticari belgeler:

 

 

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

 

(13,95 TL)

 

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

 

 

    ba) Bilançolar 

     (30,60 TL)

    bb) Gelir tabloları

(14,85 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(14,85 TL)

c) Barnameler

(1,55 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,20 TL)

e) Ordinolar

(0,65 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,20 TL)

 

 

 

 

 

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

 

1. Makbuzlar:

 

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu            

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                      

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden 

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler                                                                    

 

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar                                              

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

 

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen                

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                             

 

(0,65 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

 

(39,65 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

 

(53,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

 

(26,25 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

 

(26,25 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

          beyannameleri hariç)

 

(26,25 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

 

(53,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

 

(19,55 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri                                                                       

 

(19,55 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta         

 prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için                                                             

(31,15 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere       

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                   

(0,65 TL)

 

 

 

2012 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
10.000 TLna kadar         %15
25.000 TLnın  10.000 TL için 1.500 TL, Fazlası %20
58.000 TLnın  25.000 TL için 4.500 TL, Fazlası % 27
58.000 TLndan fazlasının  58.000 TL için 13.410 TL, Fazlası % 35
2012 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
10.000 TLna kadar         %15
25.000 TLnın  10.000 TL için 1.500 TL, Fazlası %20
88.000 TLnın  25.000 TL için 4.500 TL, Fazlası % 27
88.000 TLndan fazlasının  88.000 TL için 21.510 TL, Fazlası % 35

Fatura kesme ve Amortisman sınırı

2011 Yılı (TL) 2012  Yılı (TL)
700,00 TL 770,00 TL

 

USULSÜZLÜK CEZALARI 
BİRİNCİ DERECE  İKİNCİ DERECE 
1-Sermaye Şirketleri  105,00 TL 58,00 TL
2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 66,00 TL 33,00 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar 33,00 TL 16,00 TL
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar16,00 TL 8,80 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,80 TL 4,00 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,00 TL 2,30 TL

Asgari ücret tabanı

  01.01.2012 - 30.06.2012 01.07.2012 -31.12.2012
a)16 Yaşından Büyükler için 886,50 TL 940,50 TL
b)16 Yaşından Küçükler için 760,50 TL 805,50 TL
Sigorta Kolları Sigortalı İşveren
Payı (%) Payı (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1 - 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5
Toplam     14 19,5 - 26

 

YILLIK  ÜCRETLİ İZİNLER
HİZMET SÜRELERİ
a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar 14 işgünü
b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 20 işgünü
c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar 26 işgünü
 * Ancak 18 yaşından Küçük İşçiler İle 50 ve Daha Yukarı Yaştakilerin izni 20 günden az olamaz.

 

 İHBAR TAZMİNATLARI
HİZMET SÜRELERİ BİLDİRİM SÜRESİ TAZMİNAT TUTARI
 a) 6 aydan az 2 hafta 2 haftalık ücret
 b) 6 ay - 1,5 yıl arası 4 hafta 4 haftalık ücret
 c) 1,5 yıl - 3 yıl arası 6 hafta 6 haftalık ücret
 d) 3 yıldan fazla 8 hafta 8 haftalık ücret
Bağkur primleri

Bağkur primleri

01/07/2013-31/12/2013

alt sınır 342,20 TL

01/01/2014-30/06/2014

alt sınır 369,50 TL

 

İsteğe bağlı prim(Malüllük, Yaşlılık ve ölüm sigortası ile gss primi ödeyenler)

01/07/2013-31/12/2013 alt sınır 326,88

01/01/2014-30/06/2014 alt sınır 342,72

Geçici 16.maddeye göre primler

01/07/2013-31/12/2013 alt sınır 217,92

01/01/2014-30/06/2014 alt sınır 214,13

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.09192.0956
Euro2.81352.8185
Hava Durumu
Anlık
Yarın
26° 31° 24°
Saat