Asgari ücret
-01/01/2015-30/06/2015 tarihlerinde;

Taban ücret:1201,50 (Brüt)

949,07 (Net-90,11 TL AGİ dahil)

-01/07/2015-31/12/2015 tarihlerinde;

Taban ücret:1273,50(Brüt)

1000,54(Net-90,11 TL AGİ dahil)

 

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
QR CODE

Hakkımızda

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

11.000 TL'ye kadar

% 15

27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası

% 20

60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin
27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası

% 27

60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde
97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası

% 35

oranında vergilendirilir.2013 yılı gelir vergisi dilimleri ve oranları:

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2013) (ÜCRETLİLER)

10.700 TL’ye kadar

  %15  

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası

 %20  

94.000 TL'nin .26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası

 %27  

94.000 TL’den fazlasının  94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası

 %35  

PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI

Taban (01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri arası)                                   1.071,00

Tavan (01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5            6.961,50

Taban (01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri arası)                                   1.134,00
Tavan (01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5            7.371,00

Taban (01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri arası)

978,60  

Tavan (01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5

6.360,90  

Taban (01.07.2013-31.12.2013 Tarihleri arası)

1.021,50  

Tavan (01.07.2013-31.12.2013 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5

6.639,90  

 

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI  

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2014 Tarihinden itibaren)

800,00

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2014)

800,00   

 

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (Gelir Vergisi Yönünden)  

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2014)

12,00

 

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA 

2014 Yılı İstisna Tutarı

3.300,00  

2013 Yılı istisna Tutarı

3.200,00

2012 Yılı İstisna Tutarı

3.000,00  

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

 

1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

 

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

    kira bedeli üzerinden)                                                                  

 

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

 

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                               

 

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

    kağıda taalluk edenler dahil)                                                    

 

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)

     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş 

     ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler     

 

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

 

1. Tahkimnameler                                                                       

 

(39,65 TL)

2. Sulhnameler                                                                            

 

(39,65 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

   aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                     

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                         

 

(222,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

    olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

    hakem kararları:

 

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

 

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                               

 

(39,65 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)

     İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve         

     kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                         

 

(Binde 5,69)

 

 

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(13,95 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(8,25 TL)

    ac) İyda senedi

(1,55 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,65 TL)

b) Konşimentolar

(8,25 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

 

2. Ticari belgeler:

 

 

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

 

(13,95 TL)

 

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

 

 

    ba) Bilançolar 

     (30,60 TL)

    bb) Gelir tabloları

(14,85 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(14,85 TL)

c) Barnameler

(1,55 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,20 TL)

e) Ordinolar

(0,65 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,20 TL)

 

 

 

 

 

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

 

1. Makbuzlar:

 

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu            

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                      

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden 

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler                                                                    

 

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar                                              

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

 

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen                

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                             

 

(0,65 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

 

(39,65 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

 

(53,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

 

(26,25 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

 

(26,25 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

          beyannameleri hariç)

 

(26,25 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

 

(53,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

 

(19,55 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri                                                                       

 

(19,55 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta         

 prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için                                                             

(31,15 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere       

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                   

(0,65 TL)

 

 

 


 

YILLIK  ÜCRETLİ İZİNLER
HİZMET SÜRELERİ
a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar14 işgünü
b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar20 işgünü
c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar26 işgünü
 * Ancak 18 yaşından Küçük İşçiler İle 50 ve Daha Yukarı Yaştakilerin izni 20 günden az olamaz.

 

 İHBAR TAZMİNATLARI
HİZMET SÜRELERİBİLDİRİM SÜRESİTAZMİNAT TUTARI
 a) 6 aydan az2 hafta2 haftalık ücret
 b) 6 ay - 1,5 yıl arası4 hafta4 haftalık ücret
 c) 1,5 yıl - 3 yıl arası6 hafta6 haftalık ücret
 d) 3 yıldan fazla8 hafta8 haftalık ücret
Bağkur primleri

Bağkur primleri

01/01/2015-30/06/2015

alt sınır 414,52 TL

01/07/2015-31/12/2015

alt sınır 439,36 TL

 

İsteğe bağlı prim(Malüllük, Yaşlılık ve ölüm sigortası ile gss primi ödeyenler)

01/01/2015-30/06/2015

alt sınır 384,48 TL

01/07/2015-31/12/2015

alt sınır 407,52 TL

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.90892.9205
Euro3.07733.0896
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 13° 10°
Saat