S.M.M.M. SELÇUK EROL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Asgari ücret

-01/01/2018-31/12/2018 tarihlerinde;

Taban ücret: 2029,50(brüt)

1603,12 TL (Agi dahil)-01/01/2017-31/12/2017 tarihlerinde;

Taban ücret:1777,50(Brüt)

1404,06(Net-133,31 TL AGİ dahil)
-01/01/2016-31/12/2016 tarihlerinde;

Taban ücret:1647,00 (Brüt)

1300,99 (Net-123,53 TL AGİ dahil)

 

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

Hakkımızda

2016 yılı Asgari ücret 
Taban tutar:1647,00 TL
Tavan tutar:10.705,50 TL

Kıdem tazminatı tavanı 2016
4.092,53 TL

Vergiden istisna yemek bedeli 2016
Günlük : 13,70 TL

ÖZÜRLÜLERİN  VERGİDEN  İSTİSNA  TUTARLARI (2016)
Birinci   Derece   Sakatlar900,00 TL
İkinci     Derece   Sakatlar460,00 TL
Üçüncü  Derece   Sakatlar210,00 TL


YILLIK  ÜCRETLİ İZİNLER
HİZMET SÜRELERİ
a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar14 işgünü
b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar20 işgünü
c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar26 işgünü
 * Ancak 18 yaşından Küçük İşçiler İle 50 ve Daha Yukarı Yaştakilerin izni 20 günden az olamaz.

 İHBAR TAZMİNATLARI
HİZMET SÜRELERİBİLDİRİM SÜRESİTAZMİNAT TUTARI
 a) 6 aydan az2 hafta2 haftalık ücret
 b) 6 ay - 1,5 yıl arası4 hafta4 haftalık ücret
 c) 1,5 yıl - 3 yıl arası6 hafta6 haftalık ücret
 d) 3 yıldan fazla8 hafta8 haftalık ücret2016 yılı Gelir vergisi tarifesi

12.600 TL’ye kadar

  %15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası

 %20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL fazlası

 %27

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL fazlası

 %35


2016 yılı Gelir vergisi tarifesi(ücretliler için)

12.600 TL’ye kadar

  %15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası

 %20

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası

 %27

110.000 TL’den fazlasının  110.000 TL’si için 26.970 TL, fazlası

 %35

Arızı kazançlarda istisna (GVK 82.maddesi)
2016 yılı kazançları için   24.000,00DURUMUAGİ
 Bekâr123,53
 Evli, Eşin Geliri Olan,123,53
 Evli, Eşin Geliri Olan,Bir Çocuk142,05
 Evli, Eşin Geliri Olan,İki Çocuk160,58
 Evli, Eşin Geliri Olan,Üç Çocuk185,29
 Evli, Eşin Geliri Olan,Dört Çocuk197,64
 Evli, Eşin Geliri Olan,Beş Çocuk209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,148,23
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Bir Çocuk166,76
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,İki Çocuk185,29
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Üç Çocuk209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Dört Çocuk209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Beş Çocuk209,99DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI  

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2016  Tarihinden itibaren)

900,00

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI  

 (01.01.2016  Tarihinden itibaren)

900,00

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

 

1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

 

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

    kira bedeli üzerinden)                                                                  

 

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

 

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                               

 

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

    kağıda taalluk edenler dahil)                                                    

 

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)

     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş 

     ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler     

 

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

 

1. Tahkimnameler                                                                       

 

(39,65 TL)

2. Sulhnameler                                                                            

 

(39,65 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

   aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                     

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                         

 

(222,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

    olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

    hakem kararları:

 

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

 

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                               

 

(39,65 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)

     İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve         

     kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                         

 

(Binde 5,69)

 

 

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(13,95 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(8,25 TL)

    ac) İyda senedi

(1,55 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,65 TL)

b) Konşimentolar

(8,25 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

 

2. Ticari belgeler:

 

 

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

 

(13,95 TL)

 

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

 

 

    ba) Bilançolar 

     (30,60 TL)

    bb) Gelir tabloları

(14,85 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(14,85 TL)

c) Barnameler

(1,55 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,20 TL)

e) Ordinolar

(0,65 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,20 TL)

 

 

 

 

 

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

 

1. Makbuzlar:

 

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu            

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                      

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden 

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler                                                                    

 

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar                                              

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

 

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen                

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                             

 

(0,65 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

 

(39,65 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

 

(53,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

 

(26,25 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

 

(26,25 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

          beyannameleri hariç)

 

(26,25 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

 

(53,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

 

(19,55 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri                                                                       

 

(19,55 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta         

 prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için                                                             

(31,15 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere       

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                   

(0,65 TL)

 

 

 


 


 

Bağkur primleri

Bağkur primleri

01/01/2017-31/12/2017

alt sınır 613,23 TL

 (%5 İNDİRİM DÜŞÜLMEMİŞ HALİ)

İsteğe bağlı prim(Malüllük, Yaşlılık ve ölüm sigortası ile gss primi ödeyenler)

01/01/2017-31/12/2017

alt sınır 568,80 TL

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar4.84304.8624
Euro5.67785.7005
Hava Durumu
Anlık
Yarın
22° 27° 19°
Saat